Pašvaldības vakances

Mērsraga novada pašvaldība

Piedāvā darbu uz noteiktu laiku

Pašvaldības policijas priekšniekam 

Pienākumi:

 • Vadīt pašvaldības policijas darbu,
 • Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību,
 • Sargāt personas un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem,
 • Veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības,
 • Likumpārkāpēju profilakse.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši likuma “Par policiju” 21.panta prasībām,
 • Darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību policijā,
 • Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • Labas iemaņas darbā ar datoru,
 • Autovadītāja apliecība B kategorijai,
 • Likumpārkāpēju aizturēšanas paņēmieni,
 • Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošana uzbūve un darbības principi,
 • Prasme pieņemt lēmumus un veikt darbu patstāvīgi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu.

Konkursa nolikums – pielikumā

Priecāsimies savā komandā uzņemt zinošu, profesionālu, atbildīgu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūkst entuziasma vadīt pašvaldības policijas darbu Mērsraga novadā.

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 28. jūnijam sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pašvaldības policijas priekšnieka amatu”.

Mērsraga novada pašvaldība

Piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku

Mērsraga novada pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” vadītāja amata vietu

Pienākumi:

 • Plānot (sadarbībā ar pašvaldību) PII “Dārtas” attīstības stratēģiju un nodrošināt tās realizāciju atbilstīgi pašvaldības attīstības plānam un budžeta iespējām.
 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu.
 • Nodrošināt personāla, finanšu un materiālo resursu racionālu izmantošanu.
 • Nodrošināt PP “Dārtas” piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem.
 • Gatavot iekšējos normatīvos dokumentus par PII “Dārtas” ikdienas darbu un nodrošināt to izpildi.
 • Izveidot PII “Dārtas” padomi un nodrošināt tās darbību.
 • Vadīt pedagoģisko padomi.
 • Organizēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu.
 • Nodrošināt (atbilstīgi pašvaldības noteiktajam apjomam un kārtībai) PII “Dārtas” darbības atspoguļošanu publiskajā telpā.
 • Pildīt citus ar PII “Dārtas” darbības nodrošināšanu saistītus pašvaldības izpilddirektora rīkojumus

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze attiecīgās izglītības jomā;
 • ne mazāk kā divu gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā attiecīgajā jomā. (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze attiecīgi pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības, sporta izglītības, interešu izglītības vai kultūrizglītības iestādes vadības darbā);
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus;
 • labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar datoru lietotāja līmenī ar biroja tipa lietotnēm (teksta redaktori, izklājlapas, prezentācijas);
 • zināšanas lietvedībā un prasmes lietvedības dokumentu sagatavošanā.

Konkursa nolikums – pielikumā

Priecāsimies savā komandā uzņemt zinošu, profesionālu, atbildīgu un pozitīvu darbinieku, kuram netrūks entuziasma vadīt PII “Dārta”.

Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 11. jūlijam sūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” vadītāja/as amatu”.

 

 

Twitter

 

Aptaujas

Svarīgs ir Jūsu viedoklis: Ja Latvijas valdībai un Saeimai tomēr izdosies realizēt iecerēto Administratīvi teritoriālo reformu, un Mērsraga novadam vairs nebūs iespējas palikt kā patstāvīgam novadam, kura novada sastāvā Jūs Mērsragu gribētu redzēt? Šī izvēle būs svarīga gadījumā, ja tiks piedāvāts vairāk nekā viens - pašreizējais Talsu novada variants.
     Rezultāti » 

Reklāma