Jaunumi un aktualitātes

23

Dabas aizsardzības pārvalde informē par noslēdzošajiem ziemas darbiem Mērsraga pļavu atbrīvošanai no niedru aizauguma

Pļavas, kas robežojas ar jūru, atkarībā no vēja virziena, periodiski applūst ar iesāļo ūdeni un tur veidojas īpatnēja augu sabiedrība, ja vien teritoriju pļauj vai nogana. Piejūras pļavas Mērsragā bija ilgstoši apsaimniekotas un periodiski pļautas vai noganītas vēl līdz 2006. gadam. Bet, pārtraucot apsaimniekošanu, pļavas strauji aizauga ar niedrēm.

Īstenojot Kohēzijas Fonda projektu* Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā 2023.gada martā pļavas mitrākajās vietās, kas robežojas ar lagūnām, ir nopļautas niedres, bet vietās, kur bija izveidojušies ciņi un biezs kūlas slānis, teritorija ir nolīdzināta, nofrēzējot visus nelīdzenumus.

 

Lai pabeigtu visus pļavas atjaunošanas ziemas darbus, informējam, ka pēdējā marta nedēļā (27.03.-31.03.), sagaidot piemērotus apstākļus – mērenu vēju virzienā no krasta uz jūru, paredzēta nopļauto niedru kaudžu nodedzināšana, par darbiem informējot arī atbildīgos dienestus.

 

Pļavas atjaunošanas darbi turpināsies arī vasarā, kad plānota atkārtota niedru pļaušana, lai samazinātu to dominanci un atbrīvotu augšanas telpu piejūras zālājiem raksturīgajām sugām, un piemērotus barošanās apstākļus lagūnās dzīvojošiem un ligzdojošiem bridējputniem.  

Mērsraga pļavās sastopamas vairākas īpaši aizsargājamas augu sugas: Žerāra donis, jūrmalas āžloks, un pļavas kā piemērotu barošanās vietu izmanto dažādi caurceļotāji un bridējputni, ko Mērsraga piekrastes apmeklētāji var vērot no torņa. Tagad pavērsies arī daudzveidīgāka ainava un Projektam noslēdzoties, arī turpmāk regulāru šo atjaunoto pļavu uzturēšanu nodrošinās Dabas aizsardzības pārvalde.

 

*Kohēzijas fonda projekts Nr.5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”. Projektā atjaunojamās Mērsraga pļavas ietilpst dabas parkā “Engures ezers” un darbi noris 6,43 ha platībā Talsu novada Mērsraga pagastā (zemes vienībā ar kadastra nr. 88780030952), uz ziemeļiem no Mērsraga kanāla.