Jaunumi un aktualitātes

4

Makšķernieku ievērībai!

Ņemot vērā, ka licencētās makšķerēšanas nolikums “Licencētās makšķerēšanas nolikums Mērsraga kanālā 2017.-2022. gadam” ir zaudējis spēku un jaunais nolikums vēl nav stājies spēkā, nav iespējams izsniegt makšķerēšanas licences un Mērsraga kanālā makšķerēt ir aizliegts!

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 27. punktu, Mērsraga kanālā (visā garumā) zivju ieguve atļauta tikai, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, tiek organizēta licencētā makšķerēšana.

Atbilstoši jaunajam Pašvaldību likumam (46. panta 3. daļai) sabiedrības viedokļa noskaidrošanai ir publicēts saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023-2027. gadam” projekts un paskaidrojuma raksts pašvaldības mājas lapā https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedribas-viedoklis-par-saistoso-noteikumu-projektiem/.

Viedokļus var iesniegt līdz 2023. gada 18. janvāra plkst. 17.00, tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā jānorāda nosaukums “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā”. Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti. Saistošo noteikumi tiks skatīti janvāra domes sēdē.