Jaunumi un aktualitātes

1

Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Talsu novada Sociālajā dienestā

Informācija par dažādiem materiālās palīdzības pabalstiem un to piešķiršanu Talsu novada Sociālajā dienestā.

Bērna piedzimšanas pabalsts

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ja pabalsta pieprasītāja un bērna pamata dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā, un, ja šāda veida pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā. Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un jaundzimušā bērna dzimšanas apliecības atvasinājumu vai dublikātu.
Pabalsta apmērs:

  • 200,00 eiro par bērnu;
  • 300,00 eiro par bērnu, ja dzimuši dvīņi;
  • 450,00 eiro par bērnu, ja dzimuši trīņi.

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss. Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un politiski represētās personas apliecības vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atvasinājumu vai dublikātu. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā – laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.
Pabalsta apmērs: 50,00 eiro.

Pabalsts apbedīšanai

Tiesības saņemt ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Talsu novads. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja mirušai personai ir bijis noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un nav tiesību uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības atvasinājumu vai dublikātu.
Pabalsta apmērs: 175,00 eiro.

Pabalsts dzīves jubilejā

80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas.
Iesniegumu pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā var iesniegt 10 darba dienu laikā pirms vai viena mēneša laikā pēc jubilejas datuma.
Pabalsta apmērs:

  • 80 un 85 gadu jubilejā ir 50,00 eiro;
  • 90 un 95 gadu jubilejā ir 75,00 eiro;
  • 100 gadu jubilejā ir 150,00 eiro;
  • katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas ir 150,00 eiro.

Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm

Pabalstu var saņemt ģimenes, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Pabalstu var saņemt arī audžuģimenes un aizbildņi par audžuģimenē ievietotiem un/vai aizbildnībā esošiem bērniem, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pabalsts tiek piešķirts, ja daudzbērnu ģimene nesaņem valsts vai pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
Pabalsta apmērs izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība, tiek noteikts atbilstoši Talsu novada domes apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam. Pabalsta apmērs ēdināšanai izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, tiek noteikts Sociālā dienesta un ārpakalpojuma sniedzēja savstarpēji noslēgtā līguma cenas apmērā.

Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm

Pabalstu var saņemt ģimenes, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Pabalstu var saņemt arī audžuģimenes un aizbildņu ģimenes, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam. Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
Pabalsta apmērs: 15,00 eiro kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim atbilstoši biļetēs norādītai vērtībai.

Pabalsts laulības jubilejā

50 gadu jubilejā un ik pa 5 gadiem pēc 50 gadu jubilejas. Pabalsta saņemšanai viens no laulātajiem Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un laulības apliecības atvasinājumu vai dublikātu 10 darba dienu laikā pirms vai 6 mēnešu laikā pēc pāra laulības jubilejas datuma.
Pabalsta apmērs: 100,00 eiro.

Pabalsts aizgādnim

Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādnim, kura aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir vai līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ārstniecības iestādē vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Talsu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā, jāiesniedz iesnieguma, kurā jānorāda Bāriņtiesas lēmuma numurs un datums.
Pabalsta apmērs: 15,00 eiro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; 30,00 eiro mēnesī pārējos gadījumos.