Jaunumi un aktualitātes

30

1. jūnijā stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā

No 1. jūnija stāsies spēkā jauni Talsu novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā”. Saistošajos noteikumos reglamentēta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība, noteikta atkritumu radīšanas un apsaimniekošanas kontroles sistēma.

Atkritumu apsaimniekošanas nozare pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies un ieņem arvien būtiskāku lomu vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības jomā. Atkritumu politika ir vērsta uz vides ziņā ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu – atkritumu pārstrādi, otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju.

Katra pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Talsu novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.

Lai nodrošinātu, ka atkritumu apsaimniekošana Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstu aktuālajiem nozari regulējošiem normatīviem aktiem, tika apstiprināti jauni saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Šajā dokumentā ir ņemtas vērā prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, prasības liela izmēra atkritumu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanai, un kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

Jauno saistošo noteikumu galvenais mērķis ir veicināt atkritumu rašanās samazināšanos, dažādu veidu atkritumu šķirošanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi.

Atkritumu apsaimniekotājs SIA AAS „Piejūra” aicina iedzīvotājus pārskatīt savus atkritumu izmešanas paradumus un izmantot dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – dalītās vākšanas konteinerus, šķirošanas pārkraušanas stacijas un poligonu „Janvāri”, kā arī dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām Talsos. Tās ir galvenās darbības, kas ļauj samazināt ikmēneša maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošie noteikumi pieejami Talsu novada pašvaldības mājas lapā www.talsunovads.lv, sadaļā „Dokumenti”.

Renāte Freiberga