Jaunumi un aktualitātes

10

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā no 10.maija

SIA "Mērsraga ūdens" informē, ka 2022.gada 10.maijā ir spēkā stājušies Talsu novada domes 2021.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr. 45 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā", ar kuriem tiek precizētas ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts.

SIA "Mērsraga ūdens" informē, ka rēķinos par 2022.gada maiju aprēķins tiks veikts atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, proti, no 2022.gada 1.maija līdz 2022.gada 9.maijam ieskaitot tiks piemērotas ūdens patēriņa normas atbilstoši
Mērsraga novada pašvaldības 2018.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Mērsraga novadā", savukārt ar 2022.gada 10.maiju - saskaņā ar Talsu novada domes 2021.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 45 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā".Gadījumā, ja esat saņēmuši rēķinu par 2022.gada maiju, tad e-pastā saņemsiet precizētu rēķinu.2021.gada 29.decembra Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā" pieejami:
https://likumi.lv/ta/id/332162-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-talsu-novada--