Jaunumi un aktualitātes novadā

26

Apstiprina izmaiņas Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

25. novembra Talsu novada domes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā, kas stāsies spēkā no nākamā gada janvāra. Tās ieviestas, lai pakāpeniski sakārtotu pašvaldībā strādājošo darbinieku atlīdzības un novērtēšanas kārtību.

Valsts kanceleja ir secinājusi, ka valsts pārvaldē un pašvaldībās augstāk kvalificēto darbinieku atalgojums ir pat par 28% – 38% zemāks nekā nodarbinātajiem līdzvērtīgos amatos  privātajā sektorā. Nespējot konkurēt ar privāto sektoru, valsts pārvaldē un pašvaldībās arvien vairāk pieaug darbinieku mainība, un arvien grūtāk ir piesaistīt kvalificētus speciālistus.

Arī Talsu novada pašvaldība jau ilgstoši saskaras ar kvalificētu speciālistu piesaistes grūtībām zemā atalgojuma dēļ. Pašvaldība, salīdzinot ar privāto sektoru, nav konkurētspējīga personāla piesaistē, līdz ar to ir sarežģīti nodrošināt visu nepieciešamo funkciju izpildi. Uz atsevišķām vakancēm speciālistus neizdodas atrast, pat sludinot atkārtotus publiskos konkursus.

Lai šo situāciju uzlabotu, ir apstiprinātas izmaiņas Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Tas nosaka kārtību, kādā nosakāma atlīdzība domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem, deputātiem, komiteju priekšsēdētājiem, komisiju locekļiem, Talsu novada pašvaldības darbiniekiem. Nolikums neparedz atlīdzības noteikšanas kārtību pašvaldības kapitālsabiedrībām, ostām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, kā arī izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem, tai skaitā izglītības iestāžu vadītājiem.

Apstiprinātās izmaiņas paredz ciešāku darbinieka ikgadējās vērtēšanas rezultātu sasaisti ar noteikto atalgojuma līmeni. No nākamā gada darbinieka mēnešalga tiks noteikta, ņemot vērā pašvaldībā nostrādāto laiku un individuālo darba izpildes novērtējumu. Darbinieku darbības un rezultātu novērtēšana notiks reizi gadā – līdz katra gada 1. februārim – par laika periodu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Talsu novada pašvaldības darbiniekiem iespējamais atalgojuma pieaugums no nākamā gada būs līdz 30%.

Iespējamie motivācijas mehānismi pašvaldības darbiniekiem tiek noteikti vairāki, tomēr to pielietošana praksē tiks individuāli vērtēta, ņemot vērā apstākļus un pieejamo budžeta finansējumu.

Nolikums paredz izmaiņas arī Talsu novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, deputātu un komiteju priekšsēdētāju atalgojumos.

Domes deputāta darba samaksa tiek noteikta, ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru. To nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu, piemērojot koeficientus: pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam – 2,55, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam – 1,9, pašvaldības domes deputātam – 1,2.

2021. gadā komiteju priekšsēdētāju vidējais atalgojums mēnesī ir 453,25 eiro par vidēji 60 nostrādātām stundām. Savukārt jaunais regulējums nosaka komitejas priekšsēdētāja atlīdzību 2499,20 eiro par pilna laika darbu, tas ir, par 160 stundām. Deputātu atalgojuma maksimāli iespējamais apmērs mainīts no 441 eiro līdz 661,50 eiro. Ikmēneša atalgojuma apmērs deputātiem un komiteju priekšsēdētājiem tiek aprēķināts pēc darba laika uzskaites tabelē norādītās informācijas.

Arī domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, ņemot vērā Valsts kancelejas tīmekļvietnē publicēto nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, kas tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta otro daļu: bāzes mēnešalgu noapaļojot pilnos eiro, piemērojot koeficientu 3,64. Savukārt domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanai piemēro koeficientu 3,2.

Talsu novada domes priekšsēdētājam atalgojums pie 2021. gada bāzes algas apmēra noteikts no 2420 eiro uz 3732 eiro, bet vietnieku atalgojums pie 2021. gada bāzes algas apmēra: no 2140 eiro uz 3281 eiro mēnesī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone skaidro, ka grozījumi nolikumā veikti, lai sakārtotu atlīdzības sistēmu, kas, apvienojot četrus iepriekšējos novadus — Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadus — bijusi ļoti atšķirīga. Tā kā līdzšinējais nolikums nav ticis mainīts kopš 2013. gada, tas neatbilda reālajai situācijai.

Izmaiņas valsts un pašvaldību institūcijās strādājošo atalgojuma politikā paredzētas arī valsts līmenī.

16. novembrī Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus likumā „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”. To mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes darba efektivitāti un kvalitāti, īstenojot atlīdzības sistēmas reformu.

Inita Fedko

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma