Jaunumi un aktualitātes novadā

3

Aicina pieteikties darbam Talsu novada vēlēšanu komisijā

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumu Nr.34 „Par Talsu novada vēlēšanu komisiju”, dome nolēma izveidot Talsu novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš darbam vēlēšanu komisijā ir 15. augusts.

Pieteikumus var iesniegt:

  • elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz pasts@talsi.lv;
  • nosūtot pa pastu Talsu novada pašvaldības administrācijai Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., LV-3201;
  • klātienē, nogādājot kādā no Talsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietām (Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, vai Talsu novada pašvaldības pilsētu, pagastu pārvaldēs).

Par Vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Talsu novada vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram Talsu novada pašvaldības domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai Talsu novada pašvaldības deputāti. Vēlēšanu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti. Vēlēšanu komisiju izveidošanu un darbību nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.

Piesakot Talsu novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus, pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta:

  • vārds, uzvārds,
  • personas kods,
  • dzīvesvietas adrese,
  • darbavieta un profesija (nodarbošanās),
  • ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.

Pieteikums ietver katra kandidāta rakstveida paziņojumu, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, tad tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu gan no kandidāta, gan tā pieteicēju puses.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Informāciju sagatavoja
Aija Lorence
Talsu novada pašvaldības 
Kancelejas vadītāja

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma