Jaunumi un aktualitātes novadā

4

Mērsraga novadā sakārto vairākus objektus

Gada sākumā Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam pēc šī gada pašvaldības budžeta pieņemšanas vaicāts, vai ir ieplānots finansējums kam īpašam saistībā ar Latvijas simtgades svinībām. Atbilde bija noliedzoša. «Budžets atļauj tik, cik atļauj. Nevaram aizrauties ar svētkiem,» viņš sacīja. Tā vietā mērsradznieki bijuši krietni praktiskāki, līdzekļus ieguldot infrastruktūras sakārtošanā. Iespējams, valstsvīri šo domu gājienu varētu ņemt sev par piemēru.

Jauna sporta zāle
Pēc 40 gadu gaidīšanas pērnā gada rudenī beidzot tika uzsākta sporta zāles celtniecība pie Mērsraga vidusskolas. «Zāles izveide veicinās tālāku sporta attīstību Mērsraga novadā, kas jau tagad ir viens no sportiskākajiem novadiem bijušajā Talsu rajonā. Par sporta zāles tapšanu liels prieks ir gan futbola un florbola cienītājiem, gan arī tiem, kuriem sirdij tuvāks ir basketbols, visiem, kuri beidzot varēs trenēties arī Mērsragā,» domā R. Šiliņš. Sporta zāles celtniecību pašvaldība realizē, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 20 gadiem. Kopējā aizņēmuma summa — 766 758 eiro.
Skolā uzstādīti arī divi jauni granulu apkures katli ar kopējo jaudu 320 kW, kas nodrošinās pietiekamu jaudu sporta zāles un skolas apkurei un ir būtiski ekonomiskāki par vecajiem granulu apkures katliem. Domes priekšsēdētājs teic, ka sporta zāles celtniecības darbus plānots pabeigt šī gada jūlijā.
Moderna estrāde ar 1500 sēdvietām
Šogad ieguvēji būs ne tikai sporta, bet arī kultūras cienītāji, jo gandrīz pabeigta brīvdabas estrādes «Jēgerleja» atjaunošana. «Šī estrāde ir viena no nozīmīgākajām kultūras tradīciju uzturēšanas vietām Mērsraga novadā, kur no maija līdz septembrim notiek kultūras pasākumi vietējiem iedzīvotājiem un viesiem,» pauž domes priekšsēdētājs.
Estrādes pārbūvi veica SIA «Pretpils». Pēc estrādes jumta pārbūves iegūts jauns, moderns arkas veidols. Atjaunota estrādes dēļu seguma grīda un veikti uzlabojumi skatītāju sēdvietās, nomainot vecos baļķa soliņus ar jauniem koka soliņiem uz metāla kājām. Tagad nodrošinātas 1500 sēdvietas.
«Galvenie darbi tika pabeigti jau šī gada janvārī, bet atliktie darbi, kurus nebija iespējams veikt laika apstākļu dēļ, — zāliena sēšana, jauno metāla margu montāža kāpnītēm, kas ved uz skatuvi, bruģa sakārtošana un koka elementu krāsošana — tiks paveikti līdz jūnijam, kad plānots atklāšanas pasākums,» teic R. Šiliņš.
Estrāde tiek pārbūvēta projekta «Mērsraga novada brīvdabas estrādes «Jēgerleja» pārbūve» ietvaros. Šis projekts ir daļa no lielāka kopējā projekta «Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē». Mērsraga novada pašvaldība ir viens no projekta partneriem. Vēl tajā iesaistījusies Engures un Rojas novada dome, savukārt galvenais partneris — Jūrmalas pilsētas dome. Estrādes «Jēgerleja» projekta kopējās izmaksas sastāda 211 764,71 eiro, no kā pašvaldības līdzfinansējums  31 764,71 eiro, bet pārējo sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Komfortabli apstākļi upesgrīvniekiem
Padomāts ne tikai par novada centru, bet arī nomali. Ieguldīti līdzekļi, sakārtojot Upesgrīvas saieta namu. Ir ierīkotas ūdens un kanalizācijas inženierkomunikācijas, kā arī izbūvēta apkures sistēma. Veiktie uzlabojumi Upesgrīvas saieta namā nodrošinās komfortablus apstākļus pasākumu apmeklētājiem visa gada garumā.
Arī šie darbi veikti, piesaistot līdzekļus no ārpuses, proti, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projekts «Pasākumi Upesgrīvas Saieta nama infrastruktūras uzlabošanai» īstenots «Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana» rīcības ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 16 915,93 eiro, no kā Mērsraga novada pašvaldības finansējums 1691,59 eiro. Pārējo sedz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
Tirgus laukums Mērsragā
Apstiprināts arī projekts «Mērsraga pagasta labiekārtošana piekrastes kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšanai un saglabāšanai» Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda rīcībā «Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana». Projektā tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi — tirdzniecības laukuma bruģēšana, soliņu uzstādīšana, apstādījumu ierīkošana, kā arī izvietoti trīs jauni tirdzniecības namiņi, kuros būs iespējams tirgoties vietējiem zivju produkcijas tirgotājiem un amatniekiem. To, cik tas izmaksās, vēl nav iespējams precīzi pateikt, jo pašlaik notiek iepirkuma process.
Uzturēt piekrastes biotopu
Ar projekta «Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā» palīdzību paredzēts veikt virkni uzlabojumu. Galvenais projekta uzdevums ir nodrošināt dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu — piejūras pļavu un smilšaino pludmaļu — apsaimniekošanu, sabalansējot sabiedrības intereses ar dabas aizsardzības interesēm.
Mērsraga novada pļavās iecerēts veikt niedru pļaušanu 15 hektāru platībā (divas reizes) veģetācijas sezonā, izveidot atpūtas vietu ar informācijas stendu par dabas vērtībām, uzstādīt atkritumu tvertnes, vienu galdu un solus blakus asfaltētajam stāvlaukumam pie Mērsraga pļavām. Plānots arī pilnveidot laipu, kas ved uz Mērsraga peldvietu, izveidojot pie peldvietas platformu, kuru varētu izmantot personas ar īpašām vajadzībām, nodrošinot piekļūšanu līdz pludmalei arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Iecerēts labiekārtot peldvietas infrastruktūru, izvietojot atkritumu tvertnes, soliņus un pārģērbšanās kabīnes. Paredzēts nodrošināt regulāru atkritumu tvertņu iztukšošanu divas reizes nedēļā laika posmā no 1. maija līdz 30. septembrim. Un, lai samazinātu piesārņojošu vielu nokļūšanu Baltijas jūrā un saglabātu vides ilgtspēju, plānots uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību Mērsragā. «Ceru, ka viss izdosies, kā plānots, jo tad šajā vasarā tiks sakārtotas ciema attīrīšanas iekārtas, kas nodrošinās daudz labāku attīrīto notekūdeņu kvalitāti un ciema centrā jūrā vairs neplūdīs vāji attīrīti notekūdeņi,» skaidro domes priekšsēdētājs.
Šī apjomīgā projekta kopējās izmaksas ir 48 040,98 eiro, no kuriem pašvaldības finansējums iecerēts 5090,98 eiro apmērā, jo pārējo segs Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Aprīkojums tautas namam
Lai uzlabotu un nodrošinātu kultūras pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, kas sekmēs kvalitatīvu pasākumu norisi Mērsraga novada iedzīvotājiem, palīdzēs projekta «Aprīkojuma iegāde Mērsraga novada tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai» sniegtās iespējas. Projekts norit Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas ietvaros. Rezultātā tiks iegādāti 130 jauni krēsli un mūzikas aparatūra. Precīzas izmaksas gan vēl nav iespējams pateikt, jo pašlaik notiek gatavošanās iepirkuma procesam.
«Arī vairākas Mērsraga novada nevalstiskās organizācijas ar pašvaldības atbalstu ir aktīvi iesaistījušās projektu rakstīšanā un īsteno dažādus ar veselīgu dzīvesveidu, teritoriju labiekārtošanu, dabas aizsardzību un kultūras mantojuma saglabāšanu saistītus projektus. Šis ir laiks, kad mums ar Eiropas Savienības (ES) fondu naudas atbalstu ir dota iespēja maksimāli sakārtot sabiedrisko infrastruktūru, tādēļ izsaku vislielāko pateicību visiem, kuri jau ir iesaistījušies šajā darbā, un aicinu arī citas nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus būt aktīviem ES naudas apguvē!» mudina R. Šiliņš.
AVOTS: TalsuVēstis.lv, Mārīte Jankeleviča

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (1)

Twitter

 

Aptaujas

Kurus Mērsraga apskates objektus, apskates vietas Jūs ieteiktu noteikti apmeklēt Mērsraga viesiem?
     Rezultāti » 

Reklāma