Jaunumi un aktualitātes novadā

2

Pašvaldību vēlēšanas 2017: kandidātu saraksti Mērsraga novadā

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Starp novadiem arī Mērsraga novads ar trim kandidātu sarakstiem.

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Kandidāti

 • Jānis Budreika
 • Dzintars Ceravs
 • Laima Valdemāre
 • Egita Kvite
 • Daiga Skvorcova
 • Andris Leitas
 • Juris Katkovskis
 • Mārcis Treimanis
 • Līga Birzniece
 • Dana Bērziņa
 • Oskars Ķevlis
 • Ārijs Neilands

Priekšvēlēšanu programma

Mūsu princips ir, ka novadu domē jāpārstāv dažādu profesiju un vecumu iedzīvotājiem , izveidojot profesionālu komandu no sava novada patriotiem. Mūsu rūpes ir par katru novada iedzīvotāju un viņa ģimeni, darba un izglītības iespējām, drošību un stabilitāti . Mēs darīsim visu, lai mūsu bērni Mērsraga novadu sauktu par savu arī nākotnē, lai mūsu novada seniori novadā justos droši, justu pašvaldības rūpes par sevi. Esam pārliecināti, ka novada iedzīvotāji varēs lepoties ar savu novadu, kas būs darbīgs, sakopts un ar iespējām katram īstenot savas nākotnes ieceres. Esam gatavi uzņemties atbildību par Mērsraga novadu. Esam apņēmības pilni savu darba pieredzi, zināšanas un labo gribu veltīt novada izaugsmei, ar mērķi attīstīt Mērsraga novada darba tikumu, kultūrvidi, savstarpējo cieņu un sapratni. Strādāsim un atbalstīsim tos, kuri vēlas dot savu ieguldījumu novada izaugsmei.

Uzņēmējdarbība

 • uzlabosim novada infrastruktūru, lai sekmētu investoru interesi, jaunu ražotņu atvēršanu un attīstību,
 • atbalstīsim un popularizēsim novada uzņēmumus Latvijā un ārvalstīs.

Labiekārtošana

 • atjaunosim un labiekārtosim piekļuves vietas jūrai Jēgerlejā, Mērsraga centrā blakus ostas teritorijai un pie “Auču” mājām,
 • remontēsim un atjaunosim pašvaldībai piederošos ceļus un ielas,
 • estrādē “Jēgerlejā” nomainīsim solus, lai skatītājiem būtu ērtāka sēdēšana,
 • piesaistīsim ES finansējumu Mērsraga novada sakārtošanai.

Izglītība, kultūra, sports

 • pilnveidosim skolas un pirmsskolas izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi,
 • izveidosim jauniešu attīstības un brīvā laika pavadīšanas centru,
 • atbalstīsim visu veidu sporta un atpūtas aktivitātes novadā,
 • popularizēsim un atbalstīsim novada svētkus, kultūras projektus,
 • pašdarbības kolektīvus nodrošināsim ar bezmaksas telpām, ar tērpu iegādi un transportu uz novada iedzīvotājiem nozīmīgiem pasākumiem,
 • atbalstīsim Mērsraga novadā darbojošos reliģisko organizāciju sadarbību ar pašvaldību.

Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe

 • sniegsim atbalstu pensionāriem, ģimenēm ar bērniem, invalīdiem
 • izveidosim mobilo pirti un veļas mazgātavu pie Mērsraga novada invalīdu atbalsta centra,
 • atbalstīsim un sadarbosimies ar pensionāru un invalīdu aizsardzības biedrībām,
 • attīstīsim dienas centru un brīvā laika pavadīšanas centru attīstību novadā.

Sabiedriskā kārtība, drošība

 • pilnveidosim pašvaldības policijas preventīvo darbu, uzlabojot arī materiāli tehnisko nodrošinājumu,
 • pilnveidosim un uzlabosim videonovērošanas sistēmu novada publiskajā ārtelpā.

Sadarbība ar iedzīvotājiem

 • regulāri un saprotami atskaitīsimies iedzīvotājiem par pašvaldības līdzekļu izlietojumu,
 • regulāri rīkosim tikšanos ar iedzīvotājiem,
 • novadam būtisku jautājumu izlemšanā ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas,
 • pilnveidosim pašvaldības izpildvaras struktūru. Uzticēsimies viens otram, strādāsim kopā un mums viss izdosies!

"Mēs Mērsraga novadam"

Kandidāti

 • Roberts Šiliņš
 • Juris Venckus
 • Artūrs Tīle
 • Laila Linde
 • Deivids Lagzdiņš
 • Aivars Ušackis
 • Raitis Neilands
 • Daila Kalniņa
 • Dagnis Ķevlis
 • Dace Matroze – Daugele
 • Oskars Apsītis
 • Kristīne Veinberga

Vēlētāju apvienības „Mēs Mērsraga novadam” vēlēšanu programma

Mūsu apvienības mērķis – Mērsraga novada saskaņota un sabalansēta attīstība, nodrošinot iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu un veidojot kvalitatīvu dzīves vidi nākamajām paaudzēm.

Apvienība ir gatava:

 • strādāt Mērsraga novada iedzīvotāju labā;
 • būt atklātiem pret sabiedrību;
 • ievērot sociālo taisnīgumu;
 • nošķirt personīgas intereses no sabiedriskajām.

Apvienība apņemas:

 • Sekmēt kvalitatīvas izglītības pieejamību, sakārtojot infrastruktūru un uzlabojot pieejamās izglītības kvalitāti;
 • Veidot uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi un strādāt pie investīciju piesaistes ekonomikas attīstībai novadā;
 • Nodrošināt informācijas atklātību un pieejamību par novada domes darbu - novada domes mājas lapā atvērsim jautājumu un atbilžu sadaļu;
 • Īstenot iesākto MVS sporta zāles celtniecības projektu. Ņemt vērā sportistu vajadzības sporta zāles aprīkošanai, piesaistot investīcijas, projektus, kā arī to veikt no pašvaldības budžeta, ņemot vērā finansiālās iespējas;
 • Realizēt iesniegto projektu Upesgrīvas saieta nama kanalizācijas un ūdensvada izbūvei. Atbalstīt pasākuma organizēšanu un norisi, paplašināt materiāli tehnisko bāzi;
 • Sakārtot projekta ietvaros Mērsraga estrādi Jēgerlejā, pilnveidot infrastruktūru (soli, skatuve, auto stāvlaukums, tirdzniecības vietas) radot estētiski sakārtotu vidi;
 • Izsludināt konkursus uz vakantajām darba vietām pašvaldībā, reģistrēt tās NVA mājas lapā;
 • Veikt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, palielinot novada konkurētspēju divos virzienos: sezonālais tūrisms un pastāvīgā uzņēmējdarbība, pašvaldībai aktīvi iesaistoties ES struktūrfondu apguvē;
 • Labiekārtot, kopt un apzaļumot novada publisko teritoriju;
 • Atbalstīt daudzbērnu ģimenes ar NĪN atlaidi līdz 50%;
 • Atbalstīt trūcīgos un maznodrošinātos ( malkas iegāde, pārtikas pakas, apģērbs, sadzīves priekšmeti, nokļūšana pasākumos un pie mediķiem);
 • Iesaistīties pieaugušo izglītības programmās, ceļot novada iedzīvotāju izglītības līmeni, rosināt veidot mazos uzņēmumus (IK, mājražotājs, mikrouzņēmējs);
 • Atbalstīt jaunos uzņēmējus, pirmajā gadā atvieglot nodokļu nomaksu;
 • Nodrošināt jurista konsultāciju pieejamību novadā ikvienam iedzīvotājam un ikvienai pašvaldības iestādei;
 • Iedzīvotāju ērtībai sekmēt infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām;
 • Piedalīties pārdomātā dažādu finanšu instrumentu, t.sk. ES fondu, apgūšanā, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas un nosakot prioritāros pasākumus;
 • Sekmēt jaunatnes politikas īstenošanu novadā, atbalstot daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un attīstot brīvprātīgo darbu;
 • Iesaistīties reģionālās un nacionālās politikas veidošanā un īstenošanā, aizstāvot novada intereses (pārstāvēt novada intereses reģionālajās sadarbības padomēs, Latvijas Pašvaldību savienības darba grupās, ministriju darba grupās);
 • Atbalstīt novada pašvaldības policijas, ugunsdzēsības dienesta, sociālā dienesta un medicīniskās palīdzības institūciju pieejamību nodrošinot to kapacitātes stiprināšanu (palīdzēt ar transporta pakalpojumiem slimnieka atvešanai, aizvešanai no medicīniskas iestādes);
 • Nodrošināt transporta pakalpojumus uz Tukumu 1x mēnesī;
 • Organizēt kursus, seminārus jaunajiem un topošajiem vecākiem, atbalstot jaunos vecākus;
 • Sakārtot ciema attīrīšanas iekārtas, lai uzlabotu ūdens kvalitāti ciema pludmalē;
 • Sakārtot ceļu uz Jaunajiem kapiem. Vienu reizi mēnesī nodrošināt transportu nokļūšanai uz kapsētām no novada dažādām dzīves vietām;
 • Sadarbojoties ar Latvijas Valsts ceļiem, vizuāli sakārtot tiltu Mērsraga centrā;
 • Saskaņojot ar īpašnieku un iesaistot Mākslas skolas audzēkņus, radīt vizuāli pievilcīgu veco ūdenstorni novada centrā;
 • Izskatīsim iespēju sadarbībā ar Latvijas Valsts ceļiem radīt automašīnu stāvvietas pie sociālā dienesta;
 • Uzturēt un pilnveidot piemiņas vietu represētajiem. Svētku reizēs atcerēties un pieminēt represētos Mērsraga iedzīvotājus;
 • Rīkosim Mērsraga domes sēdes ārpus darba laika, lai strādājošie iedzīvotāji tajās varētu piedalīties;
 • Vienu reizi nedēļā pagarināsim Mērsraga domes darba laiku līdz 18.00, lai pagasta iedzīvotāji to var apmeklēt ārpus sava darba laika;
 • Izskatīsim iespēju NĪN atlaidi dzimtas īpašumam līdz 20%;
 • Sadarbosimies ar reliģiskām organizācijām kultūrvēsturisko objektu sakārtošanā un uzturēšanā;
 • Izskatīsim iespēju no novada budžeta segt PII Dārta audzēkņiem ēdināšanas izdevumus;
 • Aicināsim iedzīvotājus uz Latvijas simtgadi atbalstīt Draudzīgā aicinājuma kustību, ko 1935. gadā iesāka K.Ulmanis;

Demokrātiju visiem

Kandidāti

 • Lauris Karlsons
 • Gvido Erķis
 • Andis Dārziņš
 • Ārija Logina
 • Mareks Jēkabsons
 • Vija Klēvere
 • Artūrs Grīva
 • Aivars Puzānovs
 • Ainārs Pumpurs
 • Lelde Rozenštengele
 • Rūta Ligere
 • Jānis Krūze

Priekšvēlēšanu programma

Mērsraga novads ir mūsu mājas. Šeit mēs dzīvojam, strādājam, audzinām savus bērnus. Mēs turpināsim stabilu Mērsraga novada attīstību, pārvarot visas iekšējās un ārējās grūtības, iesaistot ikvienu, lai Mērsraga novads kļūtu par ekonomiski stabilāko, skaistāko, sociāli nodrošinātāko, ar lieliskām izglītības iespējām, novadu Latvijā. ĢIMENE. Tā bija, ir un būs mūsu dzīves pamats un spēka avots.

Mēs turpināsim īstenot bērnudārza attīstības programmu. Esam rekonstruējuši bērnu dārza ēku, sakārtosim sporta laukumu, attīstīsim spēļu laukumus. Cilvēkam vajag būt paēdušam, vajag darbu un drošību. Tādēļ mēs turpināsim īstenot atbalstus novada jaunajām ģimenēm.

Mēs turpināsim attīstīt vidusskolu, ēku esam rekonstruējuši, šogad paveiksim modernas sporta zāles būvniecību, ko Mērsrags gaidīja jau 50 gadus.

Turpināsim nodrošināt bērnu ēdināšanu, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, invalīdiem un veciem cilvēkiem. Brīvpusdienas līdz 12. klasei. Lielākais bērna piedzimšanas atbalsts Latvijā.

Turpināsim nodrošināt ar autobusu pensionārus un invalīdus. Attīstīta Mūzikas un mākslas skola – jauns inventārs un mūzikas instrumenti jau šajā un arī nākamajos gados.

Uzlabosim novadnieku veselīga dzīvesveida iespējas Mērsraga novadā, veidojot un uzturot daudzveidīgu un plašu kultūras un sporta vidi, kvalitatīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

No privātām rokām esam atguvuši gan Tautas namu, gan zemi zem tā. Estrādes Jēgerlejā rekonstrukcija vēl šogad (projekts apstiprināts).

Saieta nams Upesgrīvā. To uzbūvējām, šogad attīstīsim (projekts atbalstīts).

Tirgus izveide jau šogad (projekts apstiprināts).

Turpināsim atbalstīt talantīgos bērnus un jauniešus, kas ar mācībām, spējām un rezultātiem sevi ir apliecinājuši. Jau šajā periodā centīgākie jaunieši ir pabijuši daudzās Eiropas valstīs ar mūsu atbalstu, jau izveidota kārtība ar naudas balvām par sasniegumiem gan bērniem, gan viņu pedagogiem.

Veselībā rūpēsimies par iespēju kvalitatīvi un savlaicīgi saņemt primārās veselības aprūpes pakalpojumus, palīdzēsim attīstīt un uzlabot ģimenes ārstu prakses. Esam rekonstruējuši ambulanci, kas nebija darīts gadu desmitus. To turpināsim.

Ģimene ir tā vieta, kur roku rokā iet vecais ar jauno, pieredze ar spēku un degsmi - mēs neaizmirsīsim savas saknes – mēs atbildīgi rūpēsimies, lai vecāki un vecvecāki ir pienācīgi aprūpēti un saņem pietiekamu atbalstu, lai to dienas var ritēt mierā.

Mēs iestājamies par kristīgo vērtību nostiprināšanu ģimenēs. Sadarbosimies ar visām kristīgajām konfesijām, lai veicinātu novada garīgo uzplaukumu. Mūsu mērķis - Būsim laimīgi savās ģimenēs!

MĀJAS. Mūsu mājas ir Mērsraga novads, savukārt novadu veido mūsu katras atsevišķas ģimenes mājokļi.

Tikai abpusēja sadarbība ļaus novadam būt tīram, skaistam un sakoptam.

Attīstīsim novada infrastruktūru – apgaismošanu, ielu kvalitatīvu asfaltēšanu, rotaļu laukumu un, sporta un atpūtas centrus, kultūras projektus.

Jau šogad nebijuši svētki Mērsragā – Minhauzens un daudzi citi.

Izbūvēti 3 bērnu laukumi. Vēl viens jau šogad tiks izveidot. Uzbūvētas un atjaunotas ielas vismaz 8km garumā. To jau esam paveikuši. Turpināsim apstiprināto ielu attīstības programmu.

Attīstīsim efektīvu cīņu ar ielu noziedzību. Mūsu darba rezultāts – drošas ielas. Turpināsim uzturēt augstos drošības standartus.

Esam sakārtojuši ūdenssaimniecību, ceļus, izveidojuši Mērsraga centru, atpūtas un apskates vietas, bērnu pilsētiņu, uzbūvējuši Upesgrīvas saieta namu. Tas viss jāturpina komandai, kura to izcīnījusi, panākusi un kuru raksturo paveiktie darbi.

Jau šogad – Valsts iestāžu pakalpojumi tiks sniegti Informācijas centrā. Visu kārtosim Mērsragā, vairs nebūs jābrauc uz rajonu centriem. DARBS. Ja novada iedzīvotājiem ir darbs, tad ir drošība par mājām un stabilitāte ģimenē.

Turpināsim investīciju un uzņēmēju piesaisti novadam, lai, nodrošinātu ar darbu vietējo iedzīvotāju ģimenes, pieaugtu darba vietu skaits.

Turpināsim strādāt ar uzņemtajiem kontaktiem Zviedrijā, Norvēģijā, Francijā, Itālijā, ASV, lai jauni un starptautiski uzņēmumi ienāktu Mērsragā. Vismaz 3 jauni uzņēmumi Mērsragā jau šogad.

Iesaistīsim bērnus un jauniešus darbā vasaras brīvlaikā. Turpināsim izmantot unikālo iespēju, ko mums sniedz osta, turpinot Mērsraga ostas attīstību kā kravu un tirdzniecības ostu. Pēc ilga un rūpīga darba, viens jauns liels ostu operators ienāks Mērsragā jau šogad.

Attīstīsim tūrisma un jahtu ostu. Jauns projekts jau šogad. Mūsu prioritāte – darba vietas novada iedzīvotājiem. Mēs esam darītāji savā Mērsraga novadā!

Mērsragam ir stabila vieta Latvijas un pasaules kartēs, tagad jāiet tālāk, neapstājoties pie sasniegtā!
Vairāk informācijas arī par citiem novadiem: cvk.lv mājaslapā. 

Tavs komentārs

Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma