Paziņojumi novadā

20

Pārdod nekustamo īpašu Upesgrīvā

Ja vienādus piedāvājumus iesniedz vairāki pretendenti, tad starp tiem tiek rīkota cenu aptauja un pirkuma līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš piedāvā augstāko pirkuma cenu. Tālrunis uzziņām: 29411522

Administratore Gundega Rozmisa, sert. Nr.00521, Rīga, Brīvības gatve 209-1,  Jadvigas Zajančkovskas maksātnespējas procesā bez izsoles pārdod neieķīlātu nekustamo īpašumu ar kad. Nr.88780010088, kas atrodas Mērsraga novadā, Upesgrīvas Upeskrasti, kas sastāv no divām zemes vienībām 0,9069 ha un ēkām, būvēm. Īpašums reģistrēts Mērsraga pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.445. Īpašuma pārdošanas cena tiek noteikta, ne zemāka par tirgus cenu - 66 000 EUR. Darījums neapliekas ar PVN. Pirkuma maksa samaksājama 10 kalendāro dienu laikā no uzvarētāja paziņošanas brīža un visas izmaksas, kas saistītas ar mantas pārdošanu (notāra izmaksas, valsts un kancelejas nodevu samaksa, nereģistrēto zemesgrāmatā un dabā un VZD datos konstatēto palīgēku reģistrācijas izmaksas, u.c.), uzņemas pircējs. Par uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kurš administratores noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 30.jūnijam iesniedzis administratorei augstāko piedāvājumu.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski: gundega.r@inbox.lv. Ja vienādus piedāvājumus iesniedz vairāki pretendenti, tad starp tiem tiek rīkota cenu aptauja un pirkuma līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš piedāvā augstāko pirkuma cenu. Tālrunis uzziņām: 29411522.

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma