Paziņojumi novadā

13

Kā var saņemt trūcīgo statusu?

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 EUR.

Piem., pensionārs vai invalīds, kurš dzīvo viens pats un pensija, ir mazāka par 128.06 EUR tad var nākt uz Sociālo dienestu un rakstīt iesniegumu, aizpildīt deklarāciju.  Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem). Personām jābūt deklarētām Mērsraga novadā.

 

Kādi dokumenti nepieciešami?

 • Strādājošiem – darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
 • ja nestrādā algotu darbu – jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūrā Talsu filiālē;
 • studentiem, profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem – izziņu no mācību iestādes;
 • citus dokumentus: ienākumi no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, par kapitāldaļām SIA, piederošām akcijām u.c.

Par īpašumu nav uzskatāmi:

 • nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
 • bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 • dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;
 • viens automobilis vai viena garāža, vai viens motocikls;
 • cits nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un faktiski dzīvo kāds no iesniedzēja (iesniedzēja ģimenes locekļa) pirmās pakāpes radiniekiem – vecāki, pilngadīgie bērni, ja tiem nav citas dzīvojamās platības;
 • īpašums, kurš dabā vairs neeksistē (notikusi stihiska nelaime);
 • lauksaimniecībā izmantojama zeme platībā līdz 1 ha;
 • mežs platībā līdz 5 ha, ja tiek saņemts mežniecības apliecinājums, ka no meža nevar gūt materiālu labumu.

Trūcīgām personām nav jāmaksā :

 • pacientu iemaksa pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
 • pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā;
 • līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisku operāciju;
 • apmaksāti valsts kompensējamiem medikamentiem;
 • atvieglojumi elektrībai – Latvenergo;
 • atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim.

Trūcīgās personas/ģimenes var saņemt Eiropas pārtikas, higiēnas pakas.

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu un  pašvaldības sociālos pabalstus, klientam nepiešķir, ja:

 • tam pieder naudas līdzekļu  uzkrājumi, vērtspapīri vai otrs īpašums;
 • tā ir noslēgusi uztura līgumu.

 Trūcīgās personas/ģimenes var saņemt pabalsts GMI pabalstu (pārtikas pabalstu) - piešķir saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājamais pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa, nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību. Šo pabalstu var saņemt tās personas, kurām ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nav bijuši vairāk par 49.80 EUR. Ienākumus izvērtē visām pilngadīgām personām, kuras dzīvo dzīvesvietā. Ja persona nestrādā algotu darbu, tad obligāti jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī jāsadarbojas.

Trūcīgās personas/ģimenes var saņemt sociālo palīdzību:

Dzīvokļa pabalsts - tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 180.00 EUR. Vienai dzīvesvietai tiek piešķirts tikai viens dzīvokļa pabalsts malkas iegādei. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, kur visas pilngadīgās personas pilda vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu.

Pabalsti bērna izglītībai un audzināšanai - pabalstu saņem trūcīgās ģimenes, kurā ir nepilngadīgie bērni, kuri apmeklē Mērsraga novada teritorijā atrodošās izglītības iestādes:

 • skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei – 00 EUR uz katru skolēnu, ko izmaksā vienu reizi gadā. Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā (pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot Sociālajā dienestā pirkumu apliecinošus dokumentus);
 • izglītojamo ēdināšanas apmaksai – katru mēnesi mācību gada laikā pārskaita pakalpojuma sniedzējam – skolas ēdināšanas uzņēmumam, apmaksas apmērs nevar pārsniegt 42 EUR dienā (bērniem līdz 8 klasei ieskaitot ir brīvpusdienas Mērsraga vidusskolā);
 • PII “Dārta” audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai – 50% apmērā no mēneša maksas.

 

Sīkāka informācijas pa tālr. 63237708;26464443

Ar cieņu Mērsraga novada Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

Twitter

 

Aptaujas

Vai Jums patīk jaunās mājas lapas dizains un funkcionalitāte?
     Rezultāti » 

Reklāma