Pašvaldības dalība biedrībās/nodibinājumos


Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās/ nodibinājumos:

 

  • Latvijas Pašvaldību savienība - Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. LPS biedri ir 118 pašvaldības no 119 Latvijas pašvaldībām: 9 republikas pilsētu un 109 novadu pašvaldības. Galvenie mērķi:
pašvaldību politikas veidošana Latvijā;
pašvaldību kopīgo problēmu risināšana;
pašvaldību interešu aizstāvēšana.

 

  • Pašvaldību izpilddirektoru asociācija - Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus.
    Asociācijas galvenie uzdevumi ir:
-attīstīt starppašvaldību kontaktus, sekmēt vispārējo sadarbību, pieredzes apmaiņu un pašvaldību attīstību;
-paaugstināt dalībnieku kvalifikāciju;
-piedalīties LPS lēmumu izstrādē un izpildē;
-rūpēties par dalībnieku tiesisko aizsardzību;
-pārstāvēt LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpilddvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

 

  • Biedrība Talsu rajona partnerība - Biedrība „Talsu rajona partnerība” ir dibināta Talsos, 2004. gada 21. decembrī, oficiāli reģistrēta 2005. gada 27. jūnijā. Sākotnēji partnerības biedri ir Talsu rajona 15 pašvaldības, tajās darbojošās organizācijas un uzņēmēji.Pēc teritoriālās reformas partnerības sastāvā  ir 3 pašvaldības: Talsu novads ar 4 pilsētām - Sabile, Stende, Talsi un Valdemārpils, 14 pagastiem – Abava, Ārlava, Balgale, Ģibuļi, Īve, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Strazde, Valdgale, Vandzene,Virbi., Rojas un Mērsraga novadi.Partnerībā darbojas 22 biedri: 3 pašvaldības, 14 biedrības, 1 privātpersona, 4 uzņēmēji.

 

  • Piekrastes pašvaldību apvienība - Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 16 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

  • Kurzemes plānošanasreģions - Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – KPR) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina KPR attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību.KPR teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās pilsētas – Liepāja un Ventspils.

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma