Pašvaldības projekti

19

Informācija par projekta „Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē” īstenošanu

Mērsraga novada pašvaldība 2017.gada 3.februārī saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma „Gājēju celiņa uz jūru izveidošana Mērsraga pludmalē” (id. nr. 17-08-FL06-F043.0202-000002) apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2 rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana” ietvaros.

Projekta mērķis – Nodrošināt piekrastes dabas ainaviskās vides aizsardzību un ilglaicību, labiekārtojot teritoriju apmeklētāju piekļūšanai pie jūras Mērsraga novadā.

Projekta īstenošanas laikā Mērsraga novada pašvaldība sasniedza plānotos projekta rezultātus un tika izbūvēts gājēju celiņš no koka, kas savieno auto stāvlaukumu un pludmali 172 metru garumā. Izbūvētais gājēju celiņš nodrošina apmeklētājiem ērtu piekļuvi pie jūras, kā arī mazina noslodzi uz piejūras kāpu un saudzē to.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 432,06 no kurām attiecināmās izmaksas EUR 9019,01 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 90%, t.i. EUR 8117,11 un Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums 10%, t.i. EUR 901,90.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

"Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"  http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm