Mērsraga ūdens SIA

SIA "Mērsraga ūdens"

Dzintaru iela 1-9, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284

Tālr.: 63237705
e-pasts: info@mersragaudens.lv

Reģ.Nr. 41203037401
SIA "Mērsraga ūdens"
juridiskā adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284
faktiskā adrese: Dzintaru iela 1-9, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284


A/S” SEB banka”, UNLALV2X, Konts LV21UNLA0050018357141

Maksājot par patērēto ūdeni, ir jānorada skaitītāja radītājs un periods, par kuru tiek veikts maksājums, kā arī adrese un personīgā rēķina numurs, kas noradīts uz norēķinu grāmatiņas vāka. Norēķināsimies par ūdeni laicīgi !


SIA „Mērsraga ūdens” vēršas pie Jums ar lūgumu savlaicīgi norēķināties par patērēto ūdeni. Atgādinām, ka maksājumi par tekošo mēnesi jāveic līdz nākošā mēneša 15.datumam.
Ja pasūtītājs divu mēnešu laikā nenorēķinās par patērēto ūdens daudzumu saskaņā ar uzstādīto ūdens skaitītāja rādījumiem, tad piegādātājs maksu par ūdeni un notekūdeņiem aprēķinās, vadoties no iepriekšējo trīs mēnešu vidējā patēriņa.
Ir iespēja parādu nomaksāt pa daļām – iepriekš sastādot divpusējo vienošanos. Pretējā gadījumā parādnieku saraksts tiks nodots parādu piedziņas firmas rīcībā.

SIA „Mērsraga ūdens”

TARIFS


no 2022.gada 1.februāra SIA “Mērsraga ūdens” sniegtais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,56 eiro/kubikmetrā (ar PVN), kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,27 eiro/kubikmetrā (ar PVN), bet kopējais tarifs būs 3,84 eiro/kubikmetrā (ar PVN). Izmaksu pieaugums ir 26% apmērā.

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma