Mērsraga ūdens SIA

SIA "Mērsraga ūdens"

Dzintaru iela 3, Mērsrags, LV-3284

Valdes loceklis
Oskars Luksis

Tālr.: 63237705
Mob.Tālr.: 26105393
e-pasts: udenssaimnieciba@mersrags.lv

Reģ.Nr. 41203037401
SIA "Mērsraga ūdens"
juridiskā adrese: Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284
faktiskā adrese: Dzintaru iela 1-9, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284

A/S „Swedbanka”, HABALV22, Konts LV34HABA0551029072827
A/S” SEB banka”, UNLALV2X, Konts LV21UNLA0050018357141

Maksājot par patērēto ūdeni, ir jānorada skaitītāja radītājs un periods, par kuru tiek veikts maksājums, kā arī adrese un personīgā rēķina numurs, kas noradīts uz norēķinu grāmatiņas vāka. Norēķināsimies par ūdeni laicīgi !


SIA „Mērsraga ūdens” vēršas pie Jums ar lūgumu savlaicīgi norēķināties par patērēto ūdeni. Atgādinām, ka maksājumi par tekošo mēnesi jāveic līdz nākošā mēneša 15.datumam.
Ja pasūtītājs divu mēnešu laikā nenorēķinās par patērēto ūdens daudzumu saskaņā ar uzstādīto ūdens skaitītāja rādījumiem, tad piegādātājs maksu par ūdeni un notekūdeņiem aprēķinās, vadoties no iepriekšējo trīs mēnešu vidējā patēriņa.
Ir iespēja parādu nomaksāt pa daļām – iepriekš sastādot divpusējo vienošanos. Pretējā gadījumā parādnieku saraksts tiks nodots parādu piedziņas firmas rīcībā un publicēts laikrakstā „Mērsraga Avīze”.
Vēlētos vērsties pie tiem Mērsraga ciema iedzīvotājiem, kuri par saņemtajiem, centralizētajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem nekad nav maksājuši, jo kaut kādu apstākļus sakritības dēļ tie ir tiem pieejami. Lūdzu savlaicīgi paziņot par šo situāciju un noslēgt līgumu. Pretēja gadījumā tiks sastādīts administratīvais protokols par nelegālu pieslēgumu ciema ūdens un kanalizācijas sistēmai. Būsim godprātīgi !
Kā arī gribētos pievērst uzmanību tam, lai neatkārtotos ūdensvadu aizsalšana, kā tas ir noticis pēdējos divus gadus. Tos nepieciešams savlaicīgi nosiltināt. Tie klienti, kuri paši nevar to paveikt, ir iespēja vērsties pēc palīdzības SIA Mērsraga ūdens.
Lūgums tiem iedzīvotājiem, kas savus maksājumus veic interneta bankā maksājuma formā norādīt:

1. adrese
2. par kuru mēnesi tiek maksāts
3. cik patērēti m3 (skaitītāja rādītāju)
4. samaksātā summa

SIA „Mērsraga ūdens”
TARIFS
No 2014.gada 1.janvāra

Ūdens 1m3= 0.64 Ls=0.91 €
Kanalizācija1m3=1.50 Ls=2.13 €
Kopā 1m3=2.14 Ls=3.04 €

 

Paldies tiem klientiem, kuri norēķinās savlaicīgi par sniegtajiem pakalpojumiem! 

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma