Par Sociālo dienestu


Sociālais dienests ir Mērsraga novada pašvaldības izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde. Tā darbojas uz Mērsraganovada Sociāla dienesta  nolikuma pamata. Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sniegt sociālos pakalpojumus un palīdzību Mērsraga novada pašvaldības teritorijā dzīvojošām personām. Veicināt šo personu atbildības izjūtu par sevi un savu ģimeni.Sociālo palīdzību personai (ģimenei) sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma.

 

Sociālā dienesta uzdevumi:

 • veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • noteikt klientu līdzdarbības pienākumusvienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 • sniegt sociālo palīdzību;
 • izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu;
 • sagatavo priekšlikumus par jaunu sociālo pakalpojumu veidu ieviešanu, kā arī pilnveido pastāvošās sociālās palīdzības un sociālās aprūpes formas;
 • koordinē humānās palīdzības sadali;
 • koordinē pārtiku paku sadali trūcīgām personām/ģimenēm;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām sociālās palīdzības jautājumu risināšanā;
 • sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām un reliģiskajām konfesijām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām sociālās palīdzības sniegšanā;
 • organizē sociālās palīdzības darbinieku sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;
 • veic citus sociālās palīdzības uzdevumus, kas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem ir nodoti pašvaldību kompetencē;
 • informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

 

Sociālā dienesta pienākumi un tiesības:

 • sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
 • informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • sniegt personai psihosociālu vaimateriālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • sociālajam dienestam ir pienākums sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.

 

Iedzīvotāju pienākumi un tiesības:

 • bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
 • bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;
 • pieprasīt un saņemt šajā likumā minētos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
 • saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;
 • līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;
 • likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;
 • aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
 • sniegt ziņas par sevi;
 • aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
 • saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu.

 

 

 

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma