Mērsraga pagasta pārvalde

Mērsraga pagasta pārvalde

Laika periodā no 14.07.2008. līdz 01.03.2011. Mērsraga pagasts ietilpa Rojas novada sastāvā un Mērsraga pagasta teritorijā darbojās Mērsraga pagasta pārvalde.Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 69.1 pantā noteiktajiem pagastu pārvalžu pienākumiem, Mērsraga pagasta pārvalde sniedza šādus pakalpojumus:

*Dzīvesvietas deklarēšana
* Izziņu izsniegšana (piem. par deklarēto dzīvesvietu, par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, par adrese maiņu sakarā ar pāreju uz ielu nosaukumiem Mērsraga ciemā u.c.).
* Nekustamā īpašuma nodokļa maksas iekasēšana
* Zvejas līgumu noslēgšana par zveju Rīgas jūras līcī un Engures ezerā.
* Rakstisku iesniegumu, sūdzību, ierosinājumu pieņemšana un iesniegšana Rojas novada domei
* Sludinājumu saņemšana ievietošanai Rojas Novada Vēstīs, novada mājas lapā un Mērsraga pārvaldes mājas lapā.
* Transporta pieteikšana (pašvaldības autobuss).
* Dažādu maksājumu iekasēšana (piem. nodevu par mājdzīvniekiem, samaksu par ēku nodošanu ekspluatācijai vai renovācijas veikšanai)
* Kapu vietas piešķiršana Mērsraga Meža kapos.
* Kopēšanas pakalpojumi.
* Saņemt informāciju par Rojas Novada Domes kārtējā sēdē pieņemtajiem lēmumiem (sēžu izraksts).
* Risināt jebkurus citus saimnieciska rakstura jautājumus (t.s. dažādu maksājumu veikšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, telpu īri, nodokļiem, nodevām un citiem pašvaldības pakalpojumiem), kuri skar Mērsraga pagasta iedzīvotāju intereses un kuri ietilps Mērsraga pagasta pārvaldes kompetencē.
* Sociālo jautājumu risināšana, pabalstu izmaksa (Informācijas centrā, Dzintaru iela 1, dz.9)
* Notariālas darbības (Rojas novada bāriņtiesa, darba laiks: pirmdienās no plkst. 9.00-18.00, piektdienās 8.00-12.00).
* Tikšanās ar Rojas novada domes priekšsēdētāju (pirmdienās no plkst. 15.00 – 17.00)
*
Komunālie pakalpojumi (PA „Mērsraga Ūdens”)


Mērsraga pārvaldes vadītājs V.Veržbilovskis
Piekļūstamības paziņojums · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes