Izglītības ziņas

20

Pašgatavotie metodiskie materiāli bērnu atklāsmes priekam

16. februārī PII “Dārta” notika pašgatavoto mācību materiālu izstāde – prezentācija. Mērķis – ir katra bērna aktivitātes nodrošinājums ar pedagoga izstrādāto izdales materiālu, jo bērni mācās no praktiskās pieredzes, tāpēc, kad vien iespējams, mācīšanās procesam jānotiek darot.

Mūsdienīga pedagoģiskā procesa norise nevar noritēt bez moderno IT tehnoloģiju izmantošanas, tomēr pirmsskolas vecumā svarīgi apkārtējo pasauli izzināt dažādi un pirmkārt, jau izmantojot dažādus sajūtu veidus un paša bērna gūto pieredzi, praktiski darbojoties.

Pašgatavotie izdales materiāli nodrošina to, ka pedagogs tos izstrādājis atbilstoši savas grupas vecumposmam un attīstības pakāpei. To mērķis ir veicināt bērnu tieksmi pēc patstāvības, tieksmi pēc pašrealizēšanās, tieksmi pēc pašapliecināšanās. Tādējādi katrs audzēknis, patstāvīgi darbojoties, attīsta domāšanas procesus un tiek veicināts atklāsmes prieks.

Mūzikas skolotāja Inese bija pagatavojusi vairākus skaņu rīkus “No bungām līdz pat sniega gurkstēšanai”, logopēde Mārīte papildinājusi savu materiālu klāstu ar spēlēm skaņu diferencēšanai, krāsu un burtu atpazīšanai, stāstītprasmes veicināšanai un pirkstu sīkās motorikas vingrināšanai, sagatavošanas grupas skolotāja Sarmīte bija piedomājusi pie gada tēmas iekļaušanas ikdienas darbā – tautas folkloras materiālu izmantošana, pagatavojot attīstošas spēles un uzdevumus. Skolotāja Vaira, savus materiālus gatavojot, akcentu bija likusi uz daudzfunkcionālu tā izmantošanu, bet savukārt Sindija balstījās uz sensoro etalonu apgūšanu mazbērnu grupiņā un pasaku tēliem “Krāsainie cimdiņi”, “Vecīša cimdiņš”, “Doktora Aikāsāp instrumentu soma”. Sporta skolotāja Lilita papildinājusi savu kabinetu ar burtu, ciparu un krāsu stūrītēm, krāsainām lentītēm katram bērnam un atribūtiku atraktīvai kustību rotaļai ar dziedāšanu “Sniegavīra celšana”, bet Līga bija dūšīgi pastrādājusi, lai radītu lielu apģērbjamo leļļu komplektu “Iepazīsti profesijas!” Kastanīšu grupas audzinātāja Dace iepriecinās bērnus ar četrām jaunām spēlēm “Atrodi tādu pašu!”, “Spēle ar apļiem”, “Actiņas, deguns un mute” , “Cik matu sprogas?”, kuras attīstīs koncentrēšanās spējas, atmiņu, uzmanību, domāšanu, bet Ance bija padomājusi, kā var apgūt citādi dažādu burtu, ciparu un rakstu elementus - tos zīmējot ar pirkstiem smiltīs. Šāda veida pieeja nodrošina to, ka bērns nebaidās kļūdīties, jo ir iespēja ātri visu vērst par labu.

PII “Dārta” ir būtiski nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu. Skolotājam jāpieņem, ka mūsdienu bērni ir savādāki - viņi aug attīstītu tehnoloģiju gadsimtā. Pasaule mainās un tai līdzi maināmies arī mēs. Pedagoga uzdevums ir samērīgi līdzsvarot jauno, moderno ar izsenis pazīstamām dabas un apkārtnes izzināšanas metodēm, kuras saistītas ar maņām un praktisku darbošanos.

Mērķis būs sasniegts, ja bērni, darbojoties ar pedagogu izstrādātajiem materiāliem, iegūs zināmu autonomijas sajūtu: būs dota iespēja eksperimentēt ar burtiem, cipariem, skaņām, priekšmetu lielumiem, formu, faktūru un vēl daudzām citām noslēpumainām lietām, kuras mazajiem tik ļoti gribas atklāt.

Paldies visiem par ieguldīto darbu, prezentējot savus pašgatavotos mācību materiālus! Īpašs paldies Terēzes mammai Anitai par jaukajiem kazlēniem un Jēkaba mammai Evitai par smalkajām tamborētajām lietiņām!

 Lai mazajiem Dārtas audzēkņiem prieks darboties un vairojas ticība saviem spēkiem un varēšanai! 

 PII “Dārta” metodiķe Terēzija Zondaka