Mērsraga PII "Dārta"

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”

Lielā iela 3, Mērsrags,
Talsu novads,
LV-3284

Vadītāja: Dina Spunde
Tel.(vadītāja) 63235865
e-pasts: mersragapiidarta@talsi.lv​

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” ir Talsu novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

 

Vīzija: Mēs augam kopā ar saviem izglītojamiem, lai padarītu pasauli labāku, kurā bērns justos drošs, priecīgs un laimīgs.

Misija: Laikmetīga, mūsdienīga izglītības iestāde – vieta mērķtiecīgai izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu.

Mērķis: Nodrošināt katra bērna vispusīgas, harmoniskas un radošas personības attīstību, pamatojoties uz dzīvei un pamatizglītības uzsākšanai nepieciešamo pratību apguvi mācoties darot.

Vērtības: Dzīvība un veselība. Ģimene. Latvijas valsts. Daba. Darba tikums. Valoda. Cieņa. Sadarbība. Atbildība.

Iestādes moto: Skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi to atklāt no jauna.

Iestādes darba laiks – katru darba dienu no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tiek realizēta vispārējā izglītības programma: pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01 0111 11.

Izglītojamo skaits iestādē – 51 bērns (uz 01.09.2022.).

Iestādē darbojas 3 grupas.

 • Grupā „Kastanītis” - 17 bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, skolotājas Anita Bule, Marita Kapeniece, skolotāju palīgs Judīte Paipala
 • Grupā „Zīļuks” - 15 bērni vecumā no 5 - 6 gadiem, skolotājas Sindija Kundziņa, Eva Garbaļdeva, skolotāju palīgs Edīte Krūkliņa
 • Grupā „Sprīdītis” - 19 bērni vecumā no 6 - 7 gadiem, skolotājas Anda Paipala, Vaira Vārpiņa, skolotāju palīgs Egita Bīlande

Iestādē strādā 23 darbinieki - 11 pedagoģiskie darbinieki un 12 tehniskie darbinieki.

Darbojas skolotājs logopēds.

Iestādes tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo
 • Sporta svētki un izpriecas
 • Latvijas dzimšanas dienas pasākumi
 • Dārtas vārda diena
 • Dzimtās valodas diena
 • Ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
 • Labo darbu pasākumi: apkārtnes uzkopšanas talkas, atbalsts - ziedojumi Talsu dzīvnieku patversmei, Ziemassvētku kartiņu – apsveikumu gatavošana Mērsraga pagasta senioriem
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos

 

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 2022./2023. mācību gada uzdevumi

GADA mērķis: Mācību un audzināšanas process tiek veidots tāds, kurā bērns mācās praktiskā darbībā integrēti apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus .

Galvenie mācību uzdevumi:

 1. Veikt sistemātisku bērna sasniegumu vērtēšanu, lai atbalstītu katra bērna mācības un personīgo izaugsmi.
 • Atbilstoši vecumam bērnam ir skaidri saprotami sasniedzamie rezultāti un kritēriji darba veikšanai.
 • Tiek sniegts diferencēts atbalsts un atgriezeniskā saite.
 • Tiek identificēti nepieciešamie atbalsta pasākumi.
 • Summatīvo vērtēšanu veic elektroniskajā skolvadības sistēmā E – klase.
 1. Turpināt īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, mērķtiecīgi atbalstot bērnu pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes.
 • Mācību vide ir mainīga - pētīt, mācīties un radīt rosinoša, sasaistīta ar plānotajiem – bērnam sasniedzamajiem rezultātiem.
 • Mācību un sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju prasmes, to apguve un pielietošana.
 • Rosināt bērnu pašu novērtēt savu sasniegumu pēc sākumā izvirzītajiem kritērijiem
 1. Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus.
 • Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās mācību situācijās.
 • Vērtībās balstītu ieradumu pielietošana pirmsskolas ikdienā un pasākumos.
 • Aktualizēta un atbalstīta pozitīvā uzvedība, mērķtiecīgi akcentējot vērtību – cilvēka cieņa un daba.
 • Personīgi nozīmīgas iesaistes veicināšana, svinot svētkus visas dienas garumā grupas un ārpus grupas vidē, akcentējot vērtību – kultūra.
 1. Aktualizēt un turpināt pilnveidot:
 • Iestādes skolotāju savstarpējo sadarbību;
 • iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību;
 • Vecāku pēcpusdienas.
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi.
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm.
 • Atvērto durvju dienas.
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.
5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā -
 • Kursu, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.
 • Turpināt rosināt skolotājas bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas.
Piekļūstamības paziņojums · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes