Mērsraga PII "Dārta"

Mērsraga PII "Dārta"

Lielā iela 3, Mērsrags,
Mērsraga novads,
LV-3284

Vadītāja: Dina Spunde
Tel./fax: 63235651 (vadītāja)
Tel.: 63235865 (saimn.daļa)
e-pasts: darta@mersrags.lv

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” ir Mērsraga novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

Iestādes misija: laikmetīga, mūsdienīga izglītības iestāde – vieta mērķtiecīgai izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu (pozitīvai attieksmei).

Vīzija: mēs augam kopā ar saviem izglītojamiem, lai padarītu pasauli labāku, kurā bērns justos drošs, priecīgs un laimīgs.

Iestādes mērķis: sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot, tādējādi mērķtiecīgi palīdzot izglītojamam sagatavoties  pamatizglītības apguvei.

Iestādes moto: skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi to atklāt no jauna.

Iestādes darba laiks – katru darba dienu no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tiek realizēta vispārējā izglītības programma: pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01 0111 11.

 

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta”

                                2020./2021. mācību gada uzdevumi         

GADA TĒMA- ORGANIZĒT KOMPETENČU PIEEJĀ BALSTĪTU MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS PROCESU VISPUSĪGAI BĒRNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAI  

Galvenie mācību uzdevumi:

1.Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu akcentējot savstarpējās sadarbības prasmes

 • Caurvijās balstīts mācību process- sadarbība (mācās veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par draudzību, palīdz un pieņem palīdzību, mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību);
 • Nodarbību īstenošana pa centriem.
 • Mācību saturu dabas zinību jomā īstenot āra vidē, saskatot dabas un sabiedrības kopsakarības, mācot izprast problēmas, kas rodas paša vai kāda cita rīcības rezultātā.

2.Turpināt veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.

 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide.
 • Grupas vides iekārtošana pa centriem, runājošās sienas izveide.
 • Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros.
 1. Turpināt sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem.
 • Bērna formatīvā un summatīvā vērtēšana.
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.

4.Pilnveidot:

 • Iestādes skolotāju savstarpējo sadarbību;
 • iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību;
 • Vecāku pēcpusdienas.
 • Sapulces.
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi.
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm.
 • Atvērto durvju dienas.
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.

5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • Kursu, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.
 • Turpināt rosināt skolotājas bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas. PILNVEIDOT DIGITĀLO PRASMJU APGUVI, IZMANTOJOT JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS MĀCĪBU PROCESĀ un dalās pieredzē.

Izglītojamo skaits iestādē – 69  bērni. Iestādē darbojas 4 grupas.

„Pīlādzītis” - grupā 8 bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, skolotājas Sindija, Anda, skolotāju palīgs Eva

„Kastanītis” - grupā  21 bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem, skolotājas Elīna, Anda, skolotāju palīgs Ausma

„Sprīdītis” - grupā 19 bērni vecumā no 6  līdz 7 gadiem, skolotājas Vaira, Ance, skolotāju palīgs Egita

„Zīļuks” - grupā 21 bērni vecumā no 4-5 gadiem, skolotājas Ance, Anita, skolotāju palīgs Edīte 

Iestādē strādā 25 darbinieki - 10 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki.

Darbojas logopēds un vokālais ansamblis.    

Iestādes tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo
 • Sporta svētki un izprieces
 • novembra koncerts
 • Dārtas vārda diena
 • Dzimtās valodas diena
 • Ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
 • Apkārtnes talkas
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos

PII “Darta” kopā darbojoties bērniem, skolotājiem un vecākiem/aizbildņiem, notiek aizraujošas un izglītojošas aktivitātes, kas sagādā prieku un gandarījumu mums visiem!

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma