Mērsraga PII "Dārta"

Mērsraga PII "Dārta"

Lielā iela 3, Mērsrags,
Mērsraga novads,
LV-3284

Vadītāja: Dina Spunde
Tel./fax: 63235651 (vadītāja)
Tel.: 63235865 (saimn.daļa)
e-pasts: darta@mersrags.lv

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” ir Mērsraga novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

Iestādes misija: laikmetīga, mūsdienīga izglītības iestāde – vieta mērķtiecīgai izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu (pozitīvai attieksmei).

Vīzija: mēs augam kopā ar saviem izglītojamiem, lai padarītu pasauli labāku, kurā bērns justos drošs, priecīgs un laimīgs.

Iestādes mērķis: sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot, tādējādi mērķtiecīgi palīdzot izglītojamam sagatavoties  pamatizglītības apguvei.

Iestādes moto: skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi to atklāt no jauna.

Iestādes darba laiks – katru darba dienu no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tiek realizēta vispārējā izglītības programma: pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01 0111 11.

Mērsraga PII “Dārta” 2019./2020. mācību gada uzdevumi

 

GADA TĒMA- Kompetenču pieejas mācību procesā realizācija  veicot pamatuzdevumus pirmsskolas programmu īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas.

Galvenie mācību uzdevumi:

 1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.
 • Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu;
 • Pakāpeniska pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem.

2.Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu.

 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide;
 • Grupas vides iekārtošana pa centriem, runājošās sienas izveide;
 • Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros.
 1. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna formatīvā un summatīvā vērtēšana;
 • Rotaļnodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.

 

Mērsraga PII “Dārta” AUDZINĀŠANAS PLĀNS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM

 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana;
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Drošības jautājumu iekļaušana pedagoģiskā procesa ietvaros;
 • Dalība veselības veicināšanas projektā “Veselīgs uzturs”.
 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības, gatavojoties Latvijas valsts svētkiem.
 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki;
 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē;
 • Dzimtā valodas diena grupās – 21. februārī.
 1. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība tajos;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.

4.Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.

 • Vecāku pēcpusdienas;
 • Sapulces;
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi;
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm;
 • Atvērto durvju dienas – katra grupa izlemj Atvērto durvju dienu modeli;
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.
 1. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.
 • Kursu, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei;
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm;
 • Grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei;
 • Turpināt bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas.

                                                           

Izglītojamo skaits iestādē - 72 bērni. Iestādē darbojas 4 grupas.

„Pīlādzītis” - grupā 14 bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, skolotājas Elīna, Anda, skolotāju palīgs Ausma

„Kastanītis” - grupā  21 bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem, skolotājas Sindija, Anda, skolotāju palīgs Eva

„Sprīdītis” - grupā 19 bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem, skolotājas Vaira, Anita, skolotāju palīgs Egita

„Zīļuks” - grupā 18 bērni vecumā no 6 gadiem, skolotājas Ance, Anita, skolotāju palīgs Edīte 

Iestādē strādā 25 darbinieki - 10 pedagoģiskie darbinieki un 15 tehniskie darbinieki.

Darbojas logopēds un vokālais ansamblis.    

Iestādes tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo
 • Sporta svētki un izprieces
 • novembra koncerts
 • Dārtas vārda diena
 • Dzimtās valodas diena
 • Ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
 • Apkārtnes talkas
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos

PII “Darta” kopā darbojoties bērniem, skolotājiem un vecākiem/aizbildņiem, notiek aizraujošas un izglītojošas aktivitātes, kas sagādā prieku un gandarījumu mums visiem!

Twitter

 

Aptaujas

Kā Jūs vērtējat centienus tūrisma jomas attīstībā Mērsraga novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma