Mērsraga PII "Dārta"

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”

Lielā iela 3, Mērsrags,
Talsu novads,
LV-3284

Vadītāja: Dina Spunde
Tel.(vadītāja) 63235865
e-pasts: mersragapiidarta@talsi.lv​

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” ir Talsu novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.

Iestādes misija: laikmetīga, mūsdienīga izglītības iestāde – vieta mērķtiecīgai izaugsmei, savstarpējam atbalstam un pozitīvām attiecībām katru dienu.

Vīzija: mēs augam kopā ar saviem izglītojamiem, lai padarītu pasauli labāku, kurā bērns justos drošs, priecīgs un laimīgs.

Iestādes mērķis: sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties uz pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot, tādējādi mērķtiecīgi palīdzot izglītojamam sagatavoties  pamatizglītības apguvei.

Iestādes moto: skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi to atklāt no jauna.

Iestādes darba laiks – katru darba dienu no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tiek realizēta vispārējā izglītības programma: pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01 0111 11.

Izglītojamo skaits iestādē – 58  bērni. Iestādē darbojas 4 grupas.

Grupā „Pīlādzītis” -  11 bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, skolotājas Sindija Kundziņa, Eva Garbaļdeva, skolotāju palīgs Anete Linde

Grupā „Kastanītis” - 15 bērni vecumā no 4 – 5 gadiem, skolotājas Elīna Rožkalne Misiķe, Eva Garbaļdeva, skolotāju palīgs Ausma Bagucka

Grupā „Sprīdītis” -  15 bērni vecumā no 5 - 6   gadiem, skolotājas Anda Paipala, Vaira Vārpiņa, skolotāju palīgs Egita Bīlande

Grupā „Zīļuks” - 17   bērni vecumā no 6 - 7 gadiem, skolotājas Anita Bule, Vaira Vārpiņa, skolotāju palīgs Edīte Krūkliņa

Iestādē strādā 24 darbinieki - 11 pedagoģiskie darbinieki un 13 tehniskie darbinieki.

Darbojas logopēds un vokālais ansamblis.    

Iestādes tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo
 • Sporta svētki un izpriecas
 • Latvijas dzimšanas dienas pasākumi
 • Dārtas vārda diena
 • Dzimtās valodas diena
 • Ģimenes diena
 • Izlaidums
 • Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
 • Labo darbu pasākumi: apkārtnes uzkopšanas talkas, atbalsts - ziedojumi Talsu dzīvnieku patversmei, Ziemassvētku kartiņu – apsveikumu gatavošana Mērsraga pagasta senioriem
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos

 

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 2021./2022. mācību gada uzdevumi

GADA mērķis:  Mācību un audzināšanas process tiek veidots tāds,  kurā bērns mācās praktiskā darbībā integrēti apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus .

Galvenie mācību uzdevumi:

 1. Veikt sistemātisku bērna sasniegumu vērtēšanu, lai atbalstītu katra bērna mācības un personīgo izaugsmi.
 • Atbilstoši vecumam bērnam ir skaidri saprotami sasniedzamie rezultāti un kritēriji darba veikšanai.
 • Tiek sniegts diferencēts atbalsts un atgriezeniskā saite.
 • Tiek identificēti nepieciešamie atbalsta pasākumi.
 • Summatīvo vērtēšanu veic elektroniskajā skolvadības sistēmā E – klase.
 1. Turpināt īstenot  kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, mērķtiecīgi atbalstot bērnu pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes.
 • Mācību vide ir mainīga - pētīt, mācīties un radīt rosinoša, sasaistīta ar plānotajiem – bērnam sasniedzamajiem rezultātiem.
 • Mācību un sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju prasmes, to  apguve un pielietošana.
 • Rosināt bērnu pašu novērtēt savu sasniegumu pēc sākumā izvirzītajiem kritērijiem
 1.    Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus.
 • Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās mācību situācijās.
 •  Vērtībās balstītu ieradumu pielietošana  pirmsskolas ikdienā un pasākumos.
 •  Aktualizēta un atbalstīta pozitīvā uzvedība, mērķtiecīgi akcentējot vērtību – cilvēka cieņa un daba.
 • Personīgi nozīmīgas iesaistes veicināšana, svinot  svētkus visas dienas garumā grupas un ārpus grupas vidē, akcentējot vērtību – kultūra.
 1. Aktualizēt un turpināt pilnveidot:
 • Iestādes skolotāju savstarpējo sadarbību;
 • iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību;
 • Vecāku pēcpusdienas.
 • Sapulces.
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi.
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm.
 • Atvērto durvju dienas.
 • Individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.

5. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • Kursu, semināri pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 • Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • Grupu skolotāju , logopēda, mūzikas skolotāju un sporta skolotāju regulāra sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei.

Turpināt rosināt skolotājas bērnu apmācības procesā izmantot modernās informācijas tehnoloģijas.

Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma