Būvvalde

Rojas apvienotā būvvalde

Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
2.stāvs – 15.kabinets
Būvvaldes vadītājs Agris Jansons, tel: 29273310
tālrunis 63232057, fakss 63232054
e-pasts: buvvalde@roja.lv

Būvvaldes darbība

  • Būvvalde veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.
  • Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesu, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.
  • Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Mērsraga novadā, vadoties pēc Mērsraga novada teritorija attīstības plāna, teritoriju detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.
  • Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, pilsētplānošanas, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.

Pieņemšanas laiki un vieta
Būvvaldes vadītājs apmeklētājus pieņem katru trešdienu no plkst. 10.00-12.00, Mērsraga novada domes ēkā, Lielā ielā 35, Mērsrags.


Aptaujas

Kur ikdienā smeļaties informāciju par notikumiem novadā?
     Rezultāti » 

Reklāma