SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

 

 

 

 

    LV   RUS   ENG

Mērsrags tiešraidē

 

bullet

Mērsraga novada dome

bullet

SIA "Mērsraga ūdens"

bullet

Mērsraga ostas pārvalde

bullet

Izglītības iestādes

bullet

Kultūras iestādes

bullet

Informācijas centrs

bullet

Pašvaldības policija

bullet

Bāriņtiesa 

bullet

Sociālais dienests 

bullet

Brīvā laika pavadīšanas centrs

 

 

 

 

PII Dārta ziņas

 

Ar pavasara ceļazīmi domās un darbos „Dārtas” saimē…

 

…Visu garo ziemu gaidītais pavasara mēnesis, Marts - mānīgais, atmodināmais, raisošais, tramīgais, spirgtumainais, ir klāt. Ar tulpēm un narcisēm puķu vāzēs. Ar sniegpulkstenītēm dobēs. Ar sajūtu – pat ja vēl ir sniegs un auksts, pavasaris tuvojas mūsos, tas nekur nepazudīs. Un pēkšņi ir aktuāls viss, kas saistīts ap un ar mums. Rodas pārliecība, ka gana ir gulēts, jāiet ārā no mājas gan tiešā, gan pārnestā nozīmē…

Kā jau katru mēnesi Dārtiņas saimē rosība notiek ik dienas un tās mainība un dažādība liecina par jauna iedvesmas un radošuma cikla iestāšanos ar notikumiem, kas paceļ augšup un reizēm atmet atpakaļ, bet tur jau ir apslēpts tas pacilājošais dzinulis, kas modina mūsos pārmaiņas uz daudzveidību un meklējam neparasto.

Veram „Dārtas” marta kalendāru vaļā un ieskatāmies jaunās pavasara vēsmās:

2.marts -  tas jau vairs nav noslēpums, bet varbūt kādam atklājums, ka mūsu audzinātāja Dace raksta jaukus dzejoļus un šajā dienā iznāk „Mana grāmata” dzejas krājums 9.sējums, kurā ir iekļauti viņas domu lidojumi-veltījums iestādei „Bišu ligzdas pašā vidū”, savām kolēģēm Lilitai, Terēzei, jūrai un …( arhīva raksts Mērsraga avīzē M. Brāle „Ieelpo laimi un mīlestību” 24.februāris par Daces radošo dzirksti),  Daces dzejoļus var izlasīt portālā draugiem.lv viņas dienasgrāmatā.

5.marts – sadarbības taku izveidojam ar bibliotēku un pirmie soļus sper 5 gadīgo grupiņa „Zīļuki” iepazīstoties ar tās darbības specifiku un kā bibliotēkas vadītāja Maira teica- bērniem acis zib grāmatu pasaules virzienā un interese ir liela, tikai vajag radīt pareizo skatījumu un virzību, dodot zaļo signālu pievērsties grāmatām, nevis  aizraut bērnus ar datorspēlēm.

7.marts – uz atklāto nodarbību mūs aicina Terēze, kopā izspēlējot matemātisko labirintu dažādos aktivitāšu centros ( taustīt, sajust, uztvert, klausīties, runāt), kur bērniem tiek pilnveidota izpratne par matemātikā gūto zināšanu pielietošana reālajā dzīvē. Ļoti noderīga pieredzes  uzkrāšanai un pamācībai jaunajām skolotājām Sintijai un Lanai. Paldies Terēzei par tik aizraujoši interesanto nodarbību, kur nav kā teicienā „sausie skaitļi”, bet šeit matemātikas jēdzieni ir „dzīvi” .

8.marts – patīkamu pārsteigumu iestādes sievietēm sagādā mūsu Andi2 ar lielu konfekšu trauku, kā arī domes priekšsēdētājs Lauris, izpilddirektors Verners un ūdenssaimniecības direktors Andrejs ar rožu klēpjiem svētkos vārdā Sievietes - „Logā baltas dūjas un miers. Tējkannā roze, rīta čības, dienas sākums un riets. Tase kafijas, saules stars. Mūsu pasaule- darbs, smiekli, rūpes un deja. Mūsu dzīves vislabākā dzeja.”( D.Sadaka ”Sievietei”)

10.marts – dziedošs pasākums Talsos „Cālis 2012”, kuru pārstāv arī mūsu iestādes mazās Dārtenieces -Loreta Gūtšmite, Ieva Loreta Kraģe, Līva Kreicberga, slimības dēļ nevarēja piedalīties Elēna Kniploka – Malacītes un Paldies mūzikas skolotājai Inesei Muceniecei par ieguldīto darbiņu sagatavojot muzikālos priekšnesumus.

( arhīva raksts mājas lapā M.Brāle „Runcis perēs olas” 20.03.)

15.marts -  notiek iestādes Padomes sēde, kur darba kārtībā ir vecāku iesniegums par PII „Dārtas” darba laika izmaiņām; tiek pārrunāts apstiprinātais iestādes budžets; ierosinājumi  sakarā ar drošības pasākumiem; personāla pienākumi un atbildība, kā arī apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi vecākiem un diskutēts par citiem organizatoriskiem jautājumiem.

16.marts – Talsos notiek visu tuvāko novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference „Mācību procesa organizācija, izpēte, analīze pirmsskolas pedagogu radošās prakses piemēros” Radošuma nedēļas ietvaros. Savā radošumā izpaudās 8 Talsu novada skolotājas, kas dalījās pieredzē ar savām idejām gan sadarbībā ar vecākiem, gan didaktisko spēļu „Emocijas” izveidē, bērnu sasniegumu apkopošanā un analīzē, leļļu teātra organizēšanā, angļu valoda pirmsskolā,  ritma izjūtas attīstīšanas nozīme un iespējas, darba vides pilnveidē. Katrs no mums varēja smelties jaunus pavedienus un redzēt, ka izdomu netrūkst, vajag tik uzdrošināties tās prezentēt. Konferencē tika godalgotas ilggadīgās skolotājas un atzinības rakstus godam nopelnījušas mūsu Dārtas meitenes – Terēzija( 35darba gadi)  un Lilita ( 30 darba gadi) – Apsveicam! Lai parādītu radošumu, dalībniekiem bija iespēja darboties dažādās darba grupās – pērļošanā, dekoru gatavošanā, grāmatas otrā dzīve, rotājumi no dabas materiāliem, darbs ar polimēra mālu un eko ziepju darbnīca. Mēs, kas bijām

( Terēze, Lilita, Sintija, Laila) secinām, ka pārliecība un sajūtu lidojums spēj pacelt spārnos ikvienu, lai atklātu sevī radošumu.

21.marts – pavasara sākšanās diena- varam gavilēt- Pavasaris, pavasaris un tas atnes negaidītus, bet patīkamus pārsteigumus – domes priekšsēdētājs Lauris mums  (Lailai, Terēzei) dāvā jauku braucienu uz Rotaļlietu zemi Rīgā un mēs sajutāmies kā mazas meitenes, kas izvēlējās spēles un mantas priekš pārējiem bērniem, dalījāmies savā priekā, kas pārauga 60 reizes lielā aizkustinājumā. Dubultpaldies! ( arhīva raksts mājas lapā T.Zondaka „Rotaļlietu prieks jeb pati laimīgākā diena pasaulē” 28.03.)

 

 Šajā pat dienā Dārtiņā notiek pasākums veltīts pavasara gaidīšanā „Kur tu esi saulīte?” ar leļļu teātra izrādi, ko spēlē skolotājas un auklītes. Pēc tam katra grupiņa ar dziesmām un dejām sveicina pavasari un liek tam noprast, cik ļoti mēs viņu gaidām - sējam zālīti un puķes, audzējam lociņus, lai zaļais ienāk sētā.

22.-24.marts – Talsos kursi „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo kompetenču pilnveide” I daļa – Konkurētspējīgas iestādes vadība (Laila, Terēze), kur iepazināmies ar iestādes tiesisko pamatu, organizāciju un kultūru, vērtības iestādē, vadības funkcijām, cilvēkpotenciāls, izdegšana un pārmaiņas. Kursi nav tikai lekciju klausīšanās, tā ir aktīva līdzdalība, dažādu situāciju analīze, mājas darbi. Turpinājums aprīlī, bet tēma saistīta par datora funkciju zināšanu izmantošanu ikdienas darbā.

22.marts – „Pīlādžu” un „Kastaņu” grupa aicina vecākus uz Pasaku pēcpusdienu, kur katra grupiņa rādīja teatralizētas pasakas „Namiņš” un „Kukulītis”, parasti jau vecākiem bērniem priekšā ir jālasa pasakas, bet šoreiz audzinātājas un auklītes iesaistot bērnus, palutināja vecākus, jo arī viņi reizi pa reizei ir pelnījuši pabūt Pasaku valstībā. Pēc tam visi kopā darbojās radošājās darbnīcās, kur veidoja košas pavasara puķes. Paldies vecākiem par atsaucību un Dacei, Lilitai, Ingai, Sintijai, Lanai un Ausmai par jaukā pasākuma noorganizēšanu, kā arī mazajiem ķipariem, kuri aktīvi līdzdarbojās cepot cepumus.

28.marts – Dārtiņa uzņem viesus – mūzikas skolotājas no kaimiņu novada pirmsskolas iestādēm, atbraukušas lūkoties, ko var pamācīties no mūsu Inesītes. Pēc kolēģu izteikumiem nodarbība novērtēta gandrīz uz 10 un tiek paslavētas mūsu skolotājas( Inese un Sarmīte ) par mierīgumu un augstu profesionālismu darbā ar bērniem. Dažas pat izteicās, ka negribējušas braukt tik tālu, bet pēc redzētiem iespaidiem Dārtā, jūtas ļoti gandarītas par viesmīlīgo uzņemšanu ( viešņas atzinās, ka tik garšīgus raušus sen nebija ēdušas- paldies pavārītei Baibai), kā arī priecājās par noformējumu uz Lieldienām un no Inesītes aizņemties sen piemirstas idejas, ko izmantot savās mūzikas nodarbībās. Esam godam pārstāvējušas iestādi un Mērsraga vārdu iznesušas ar paceltu galvu.

 

Arī priekšsēdētājs Lauris Karlsons nav piemirsis Dārtiņu un pēc tālāko viesu apciemošanu, ierodas aprunāties ar iestādes darbiniekiem par ikdienas darbiem un kopīgi pasmejoties par dzīves būšanām un nebūšanām. Kā kārtīgam saimniekam ir jāzina, kas norisinās katrā iestādē.

29.marts –svarīga diena- ierodas ugunsdrošības pārbaudes inspektors, tiek konstatētas dažas neprecizitātes dokumentos, kuras ir novēršamas, bet paldies mūsu darba aizsardzības speciālistei Agnesei Kreicbergai par ieguldīto darbu, jo kā atzina inspektors- labi, ka novadā ir speciālists, kas šīs lietas sakārto pēc noteiktām prasībām, jo ir vietas, kur iestādes vadītājs nevar visu pārzināt un tad šīs lietas ir nesakārtotas.   

Vēl šajā dienā izglītojušā darba procesā ierodas - Mutes dobuma profilaktiskās apskates speciālisti no Talsiem, kuri iepazīstina bērnus ( 5 un 6 gadīgos) ar pareizu zobu kopšanu, rāda filmiņu.

 

Tik piesātināts un piepildīts mēnesis ar radoši darbīgām aktivitātēm, ka drošas ceļazīmes esam izlikuši, lai pavasaris nekļūdīgi nokļūtu līdz mums.

 

…Gribas attīrīties un piepildīties ar kaut ko jaunu un gaišu, laimīgu un spēcinošu. Varbūt ir laiks, lai vispār uzsāktu ko jaunu. Gribas apskaut visu pasauli, jo tā mostas. Gribas ieklausīties, vai putni jau čivina, vai ledus krakšķ vai…Gribas diet un priecāties, jo parādās jauna Dabas enerģija, kuras vēl iepriekšējā mēnesī nebija.

Atvērsimies šai enerģijai, izjūtam Dabas mošanos, ļausimies tai…

 

                                                                  Mērsraga PII „Dārta” vadītāja Laila Štāle

14.04.2012.

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2012

Izstrādātājs un uzturētājs VV

mersrags{at}mersrags.lv

V.6.5.